2019-02-25

Wewnątrz szkolny system oceniania

 

Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach

SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  I  SPOSÓB  OCENIANIA  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  UCZNIÓW

 

Rozdział  1

Ogólne  informacje  o  ocenianiu

 

            § 59. 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 

            2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych – wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

 

            3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 

            4. Ocenianie uczniów ma na celu:

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

 

            5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

            § 60. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

            2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

            3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

            4. W klasach IV-VIII wprowadza się jako obowiązujący dzienniczek ucznia.

 

            5. Nauczyciel gromadzi informacje o uczniu poprzez:

1) dziennik lekcyjny;

2) klasowy zeszyt uwag;

3) dzienniczek ucznia;

4) kontakty indywidualne z rodzicami i pedagogiem;

5) zebrania z rodzicami;

6) rozmowę z uczniem;

7) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą rodziców, wywiad środowiskowy;

8) karty samooceny;

9) prezentacje, jakich dokonuje uczeń.

 

 

 

Rozdział  2

Kryteria  ocen

 

            § 61. 1. W klasach I-III szkoły podstawowej:

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami wyrażonymi według następującej skali:

a) stopień celujący – 6,

b) stopień bardzo dobry – 5,

c) stopień dobry – 4,

d) stopień dostateczny – 3,

e) stopień dopuszczający – 2,

f) stopień niedostateczny – 1;

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 

            2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

1) oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

a) stopień celujący – 6 (cel.);

b) stopień bardzo dobry – 5 (bdb.);

c) stopień dobry – 4 (db.);

d) stopień dostateczny – 3 (dst.);

e) stopień dopuszczający – 2 (dps.);

f) stopień niedostateczny – 1 (ndst.);

2) oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.

 

            3. Stopnie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-e są ocenami pozytywnymi, natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f.

 

            4. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” w bieżącym ocenianiu.

 

           

            § 62. 1. Wypowiedzi ustne i pisemne oceniane są według następujących kryteriów:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, jest aktywny na zajęciach edukacyjnych, samodzielnie i chętnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, posiada dodatkową wiedzę, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował niepełny zakres wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej i poprawnie nimi się posługuje, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne w rozszerzonym stopniu w stosunku do wymagań podstawowych, czasami oczekuje pomocy nauczyciela;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, często oczekuje pomocy nauczyciela;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, oczekuje pomocy nauczyciela;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego programu edukacyjnego i nie jest on w stanie rozwiązać zadań i wykonać poleceń o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, nie pracuje na zajęciach.

 

            2. Oceny wiedzy i umiejętności uczniów dokonuje nauczyciel na podstawie:

1) wypowiedzi ustnej;

2) pracy pisemnej przybierającej formy:

a) kartkówki:

- obejmuje materiał ostatnich zajęć,

- może być stosowana na każdych zajęciach edukacyjnych,

- czas jej trwania nie powinien przekraczać 10 minut;

b) sprawdzianu:

- obejmuje materiał trzech ostatnich jednostek tematycznych,

- może być stosowany na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu dwa razy w miesiącu,

- musi być zapowiedziany uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika,

- powinien być sprawdzony i krótko zrecenzowany w ciągu tygodnia;

c) pracy klasowej:

- obejmuje materiał powyżej trzech ostatnich jednostek tematycznych,

- musi być poprzedzona lekcją utrwalającą, której zadaniem jest określenie treści i umiejętności objętych późniejsza diagnozą,

- musi być zapowiedziana uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisana do dziennika,

- powinna być sprawdzona, oceniona i zrecenzowana w ciągu dwóch tygodni,

- pozostaje do wglądu zainteresowanym w danym roku szkolnego (do 31 sierpnia);

3) pracy domowej mającej na celu pogłębienie, rozszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz wdrożenie uczniów do samodzielności w posługiwaniu się wiedzą, w zbieraniu informacji, w dokonywaniu obserwacji, rozwiązywaniu zagadnień oraz ich opracowywaniu:

- niewskazane jest negatywne ocenienie pracy domowej ucznia, z wyjątkiem braku pracy domowej lub plagiatu,

- nie zadaje się prac domowych na czas ferii świątecznych i zimowych;

4) testu diagnozującego (wstępnego, końcoworocznego, egzaminu próbnego):

- powinien być zapowiedziany minimum tydzień wcześniej,

- może być oceniony przez nauczyciela przedmiotu oceną cząstkową;

5) pracy i aktywności na lekcji;

6) prowadzenia dokumentacji pracy na lekcji;

7) aktywnej i efektywnej pracy indywidualnej;

8) aktywnej i efektywnej pracy w zespołach zadaniowych, w tym projektu edukacyjnego;

9) innych prac, np. prac plastycznych, zadań muzycznych, prac technicznych, ćwiczeń fizycznych.

 

            3. Z prac klasowych i sprawdzianów określa się procentowe kryteria ocen:

1) 0%- 29 % – stopień niedostateczny;

2) 30%-50% – stopień dopuszczający;

3) 51%-69% – stopień dostateczny;

4) 70%-89% – stopień dobry;

5) 90 %-99 % – stopień bardzo dobry;

6) 100% – stopień celujący.

 

            4. W tygodniu nauki mogą odbyć się dwa sprawdziany i jedna praca klasowa Nie można przeprowadzać dwóch sprawdzianów oraz pracy klasowej i sprawdzianu jednego dnia. Za zgodą uczniów można zwiększyć liczbę prac o jeden sprawdzian lub pracę klasową w tygodniu.

 

            5. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych, może ją napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu, ale nie dłuższym niż dwa tygodnie.

 

            6. Uczeń ma prawo poprawić cząstkową ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu, a ocenę pozytywną niekorzystną dla siebie – za zgodą nauczyciela. Do poprawienia danej oceny uczeń może przystąpić tylko raz, w ciągu dwóch tygodni. Poprawa odbywa się po konsultacji z nauczycielem, w określonej przez nauczyciela formie, w wyznaczonym miejscu i czasie:

1) ocena otrzymana z poprawy pracy kontrolnej jest wpisywana do dziennika i uwzględniana przy klasyfikacji;

2) z poprawy nauczyciel nie wpisuje oceny niższej od tej, którą uczeń otrzymał wcześniej na pisemnej pracy kontrolnej.

 

            7. Uczeń, który opuścił 50% zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu, na których zapowiedziano pisemną pracę kontrolną lub inne formy oceniania, albo odmawia jej pisania na lekcji, nie ma możliwości poprawy oceny.

 

            8. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie na zasadach ustalonych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. Zgłoszone nieprzygotowania przez uczniów nie mają wpływu na ocenę zachowania.

 

            9. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych tylko następnego dnia po usprawiedliwionej nieobecności.

 

            10. Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać wiedzę z zajęć edukacyjnych, na których był nieobecny, w tym przepisania notatek i odrobienia prac domowych. W przypadku nieobecności dłuższej niż 3 dni termin, w którym braki te powinny zostać uzupełnione, określa nauczyciel przedmiotu.

 

            11. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu, uczeń uzupełnia braki i pisze prace pisemne.

 

   

 

 

            § 63. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Nauczyciel  zobowiązany jest uzasadnić ustnie uczniowi i rodzicowi wystawioną ocenę.

 

            2. Nauczyciel udostępnia uczniom i ich rodzicom sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotycząca oceniania ucznia na następujących warunkach:

1) uczeń otrzymuje pracę na lekcji w okresie do 14 dni po jej napisaniu w celu dokonania analizy;

2) rodzice mają prawo do wglądu do dokumentacji związanej z procesem nauczania po wcześniejszym zgłoszeniu się do nauczyciela albo na najbliższym zebraniu z rodzicami, maksymalnie 1 miesiąc po jej napisaniu; nauczyciel odnotowuje termin udostępnienia pracy rodzicom;

3) inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w szkole po uzgodnieniu terminu, miejsca i zasad;

4) udostępnionych do wglądu prac nie można fotografować ani kserować.

 

 

 

Rozdział  3

Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  oraz  zwolnienia  z  zajęć

 

            § 64. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych.

 

            2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom poprzez m. in.:

1) dodatkowe wyjaśnienia poleceń dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce;

2) stosowanie pytań naprowadzających, dodatkowych;

3) zwiększanie czasu na wykonanie zadania;

4) zmniejszanie liczby zadań do wykonania;

5) różnicowanie prac domowych;

6) motywowanie do uczenia;

7) ocenianie nie tylko za wynik końcowy wykonanego zadania, ale także za wkład pracy i wysiłek;

8) systematyczne kontrolowanie wykonywanej pracy.

 

            3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

            4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia nauki w szkole podstawowej.

 

           

            § 65. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

 

            2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

            3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

            4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

            5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

            6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

            7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 

Rozdział  4

Zasady  klasyfikacji

 

            § 66. 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

 

1) za I półrocze– w ciągu tygodnia po przerwie świątecznej;

2) za II półrocze– 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

 

            3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

            4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w oddziałach klas I-III w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 

            5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza.

 

            6. Na miesiąc przed śródrocznym/rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej/rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

 

 

            8. Na 7 dni przed klasyfikacją śródroczną/roczną nauczyciele przedmiotu są zobowiązani do wystawienia ocen przewidywanych; ocena przewidywana może ulec zmianie, ale nie na ocenę niedostateczną.

 

            9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

            10. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

            11. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej w szkole danego typu.

 

            12. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

            13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

            14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

            15. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

            16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, zajęć artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

            17. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

            18. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

            § 67. 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w oddziale programowo wyższym, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

            2. Uczeń jest zobowiązany do poprawienia śródrocznej oceny niedostatecznej:

1) nauczyciel danego przedmiot podaje pisemnie zakres materiału do poprawy i ustala z uczniem formę poprawy;

2) poprawa odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później niż do 30 kwietnia.

 

 

 

Rozdział  5

Ocena  zachowania

 

            § 68. 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

1) zachowanie wzorowe;

2) zachowanie bardzo dobre;

3) zachowanie dobre;

4) zachowanie poprawne;

5) zachowanie nieodpowiednie;

6) zachowanie naganne.

 

            2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

            3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 

            4. Na miesiąc przed śródrocznym/rocznym plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca informuje ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej/rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

 

       

 

            6. Na 7 dni przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawcy są zobowiązani do wystawienia ocen przewidywanych; ocena przewidywana może ulec zmianie, ale nie na ocenę naganną.

 

       7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

            8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

            § 69. 1. Kryteria ocen zachowania:

1) ocena wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie i z należytą starannością przygotowuje się do wszystkich zajęć,

b) usprawiedliwia wszystkie nieobecności, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

c) jest punktualny, w półroczu mogą zdarzyć się mu 2 spóźnienia niewynikające z jego złej woli,

d) reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych na miarę swoich możliwości na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim,

e) wywiązuje się ze wszystkich obowiązków wynikających ze statutu szkoły,

f) jest animatorem życia klasy i szkoły: inicjuje i podejmuje działania na rzecz klasy i całej społeczności uczniowskiej, wykazuje się aktywnością,

g) wspiera kolegów potrzebujących pomocy, z własnej woli poświęca czas i swój zasób wiedzy, pomaga koleżankom i kolegom w uzupełnianiu braków edukacyjnych, wspiera w trudnych sytuacjach, służy dobrą radą,

h) dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów, podczas rozmowy z osobami dorosłymi i rówieśnikami stosuje zwroty grzecznościowe, wita się i żegna stosownie do okoliczności,

i) okazuje szacunek innym, jego słowa i zachowanie nie naruszają godności rówieśników i osób dorosłych,

j) jest odpowiedzialny, koleżeński, prawdomówny i uczciwy; cechuje go życzliwość, wrażliwość na krzywdę innych, empatia i tolerancja,

k) szanuje tradycje szkoły, tradycje narodowe i wynikające z szeroko rozumianej kultury,

l) charakteryzuje się troską o zdrowie własne i innych; stroni od używek, w tym                          e-papierosów i nie nakłania do ich zażywania,

ł) ubiera się stosownie do miejsca i sytuacji w jakich się znajduje; do szkoły przychodzi bez przesadnego makijażu i biżuterii,

m) dba o mienie własne, pozostałych uczniów, pracowników szkoły oraz mienie szkoły,

n) godnie zachowuje się poza terenem szkoły,

o) udziela się na rzecz wolontariatu szkolnego;

2) uczeń może otrzymać ocenę wzorową, jeśli wystąpiło u niego co najmniej 5 zachowań wymienionych w pkt. 1 i nie wystąpiły zachowania z kategorii oceny poprawnej, nieodpowiedniej i nagannej;

3) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie przygotowuje się do zajęć, zdobywa wiedzę i umiejętności, bierze aktywny udział w zajęciach,

b) usprawiedliwia wszystkie nieobecności; liczba godzin nieusprawiedliwionych, niewynikających ze złej woli ucznia, w półroczu nie może przekraczać 2,

c) sporadycznie, nie ze złej woli, spóźnia się na lekcje,

d) podnosi wiedzę i rozwija umiejętności poprzez udział w konkursach, zawodach, na miarę własnych możliwości, na szczeblu szkolnym i wyższych,

e) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych w statucie szkoły,

f) uczestniczy w pracach organizowanych na rzecz klasy i szkoły; wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

g) pomaga innym na miarę swoich możliwości, jest odpowiedzialny, koleżeński uczciwy i cechuje go życzliwość wobec innych,

h) dba o kulturę słowa; nie używa wulgaryzmów, stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

i) w relacjach interpersonalnych z rówieśnikami, członkami społeczności uczniowskiej i pracownikami szkoły cechuje go szacunek, wrażliwość, zrozumienie, tolerancja,

j) szanuje tradycje szkoły, tradycje narodowe i wynikające z szeroko rozumianej kultury,

k) charakteryzuje się troską o zdrowie własne i innych; stroni od używek, w tym                       e-papierosów, i nie nakłania do ich zażywania,

l) ubiera się stosownie do miejsca i sytuacji w jakich się znajduje, do szkoły przychodzi bez przesadnego makijażu i biżuterii,

ł) dba o mienie własne, pozostałych uczniów, pracowników szkoły oraz mienie szkoły,

m) godnie zachowuje się poza terenem szkoły,

n) naprawia błędy,

o) udziela się na rzecz wolontariatu;

4) uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą, jeśli wystąpiło u niego co najmniej 5 zachowań wymienionych w pkt. 3 i nie wystąpiły zachowania z kategorii oceny poprawnej, nieodpowiedniej, nagannej; dopuszcza się otrzymanie 2 uwag o niewłaściwym zachowaniu, dotyczące różnych przewinień;

5) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, sporadycznie uchybia obowiązkowości,

b) stara się usprawiedliwiać wszystkie nieobecności; dopuszczalna liczba godzin nieusprawiedliwionych w półroczu nie może przekraczać 5,

c) zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia, które nie wynikają ze złej woli,

d) uczeń bierze udział w konkursach i zawodach na poziomie szkolnym na miarę własnych możliwości,

e) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków zawartych w statucie szkoły,

f) uczeń stara się pomagać innym, włącza się w życie klasy i szkoły,

g) dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów, stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

h) nie podejmuje działań, które mogłyby zaszkodzić zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych,

i) jego postawa w stosunku do kolegów i koleżanek oraz osób dorosłych charakteryzuje się życzliwością, uczciwością i dobrocią,

j) stroni od wszelkiego rodzaju używek,  także e-papierosów i nie namawia do nich innych,

k) szanuje tradycje szkoły, tradycje narodowe i wynikające z szeroko rozumianej kultury,

l) charakteryzuje się troską o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

ł) ubiera się stosownie do miejsca i sytuacji w jakich się znajduje, do szkoły przychodzi bez przesadnego makijażu i biżuterii,

m) dba o mienie własne, pozostałych uczniów, pracowników szkoły oraz mienie szkoły,

n) godnie zachowuje się poza terenem szkoły,

o) w razie konieczności podejmowane przez szkołę środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek;

6) uczeń może otrzymać ocenę dobrą, jeśli wystąpiło u niego co najmniej 5 zachowań wymienionych w pkt. 5 i nie wystąpiły zachowania z kategorii oceny nieodpowiedniej i nagannej; dopuszcza się otrzymanie 4 uwag o niewłaściwym zachowaniu, dotyczących różnych przewinień;

7) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) stara się systematycznie przygotowywać do zajęć, zdarza się jednak, że nie jest obowiązkowy,

b) sporadycznie opuszcza obowiązujące go zajęcia; liczba godzin nieusprawiedliwionych w półroczu nie przekracza 15,

c) stara się być punktualny,

d) uczeń bierze udział w życiu klasy i szkoły, ale nie podejmuje działań, charakteryzuje się bierną postawą, nie wykazuje inicjatywy, uczestniczy w imprezach z obowiązku,

e) przestrzega zasad panujących w szkole, z nielicznymi uchybieniami przestrzega obowiązków wynikających ze statutu szkoły,

f) swoim zachowaniem nie demoralizuje innych,

g) sporadycznie zapomina o kulturze języka, nie używa zwrotów grzecznościowych w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

h) cechuje go uczciwość , koleżeńskość i życzliwość w stosunku do innych,

i) nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, stroni od środków uzależniających w tym e-papierosów i nie namawia innych,

j) popełniane wykroczenia stara się naprawić,

k) szanuje tradycje szkoły, tradycje narodowe i wynikające z szeroko rozumianej kultury,

l) ubiera się stosownie do miejsca i sytuacji w jakich się znajduje; do szkoły przychodzi bez przesadnego makijażu i biżuterii,

ł) dba o mienie własne, pozostałych uczniów, pracowników szkoły oraz mienie szkoły,  naprawia ewentualne szkody,

m) godnie zachowuje się poza terenem szkoły,

n) podejmowane przez szkołę środki zaradcze nie zawsze odnoszą skutek,

o) ma liczne uwagi (więcej niż 10) o niewłaściwym zachowaniu w półroczu;

8) uczeń może otrzymać ocenę poprawną, jeśli wystąpiło u niego co najmniej 5 zachowań wymienionych w pkt. 7 i nie wystąpiły zachowania z kategorii oceny nagannej;

9) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) w lekceważący sposób podchodzi do wypełniania obowiązku szkolnego: opuszcza zajęcia, brak mu przygotowania merytorycznego i praktycznego na zajęcia lekcyjne,

b) opuszcza obowiązujące go zajęcia; liczba godzin nieusprawiedliwionych w półroczu nie przekracza 30,

c) uczeń spóźnia się na zajęcia bez wyraźnego powodu,

d) nie wykonuje poleceń dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników szkoły,

e) otrzymał naganę dyrektora,

f) swoim nieodpowiednim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć, nie reaguje na upomnienia,

g) używa wulgaryzmów i słów ogólnie przyjętych za obraźliwe,

h) nie stosuje się do zasad zawartych w statucie szkoły,

i) nie uczestniczy w życiu szkoły i klasy,

j) lekceważy pracę i starania innych,

k) zachowuje się niekulturalnie w stosunku do rówieśników i osób dorosłych, nie stosuje zwrotów grzecznościowych, nie reaguje zmianą zachowania na zwracaną mu uwagę,

l) pali papierosy lub e-papierosy,

ł) oczernia innych, rozpowszechnia informacje, które godzą w dobre imię innych, prowokuje sytuacje konfliktowe,

m) uczeń popada w konflikt z prawem, ale wyciąga z tego faktu należyte wnioski;

10) uczeń może otrzymać ocenę nieodpowiednią, jeśli wystąpiło u niego co najmniej 5 wymienionych w pkt. 9 zachowań;

11) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) nagminnie sprawia kłopoty wychowawcze,

b) przeszkadza swoim zachowaniem w prowadzeniu lekcji nauczycielom i w korzystaniu z lekcji kolegom,

c) notorycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

d) dopuszcza się aktów wandalizmu na terenie szkoły, świadomie niszczy dobra materialne będące własnością szkoły, uczniów, grona pedagogicznego i innych niepedagogicznych pracowników szkoły,

e) przejawia aroganckie zachowania w stosunku do innych,

f) narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły poprzez zniesławienie, agresję słowną, agresję fizyczną lub prowokację,

g) używa wulgaryzmów w stosunku do rówieśników, grona pedagogicznego i pozostałych pracowników szkoły,

h) nie spełnia należycie obowiązku szkolnego,

i) stosuje w szkole, w czasie wycieczek szkolnych i innych zajęć prowadzonych poza szkołą przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, zagrażając ich zdrowiu i życiu bądź naruszając ich bezpieczeństwo,

j) na terenie szkoły, w czasie wycieczek szkolnych i innych zajęć prowadzonych poza szkołą pali wyroby tytoniowe lub e-papierosy,

k) na terenie szkoły, podczas wycieczek szkolnych i innych zajęć prowadzonych poza szkołą posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe,

l) na terenie szkoły, podczas wycieczek szkolnych i innych zajęć prowadzonych poza szkołą spożywa napoje alkoholowe lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

ł) na terenie szkoły, podczas wycieczek szkolnych i innych zajęć prowadzonych poza szkołą dokonuje wymuszeń,

m) na terenie szkoły, podczas wycieczek szkolnych i innych zajęć prowadzonych poza szkołą dokonuje kradzieży,

n) grozi innym, w sposób werbalny nastaje na zdrowie, bezpieczeństwo i życie uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

o) popada w konflikt z prawem, jest sprawcą lub współsprawcą czynów karalnych regulowanych odpowiednimi przepisami prawnymi,

p) rażąco narusza normy społeczne poza szkołą, na podstawie informacji uzyskanych od kuratorów lub policji;

12) uczeń może otrzymać ocenę naganną, jeśli wystąpiły u niego co najmniej 2 wymienione w pkt. 11 zachowania;

13) świadome narażanie przez ucznia na niebezpieczeństwo zdrowia lub życia innej osoby obligatoryjnie skutkuje naganną oceną jego zachowania.

 

            2. Niewłaściwe zachowania ucznia, jego uchybienia i uwagi dotyczące zachowania muszą być potwierdzone odpowiednimi zapisami w klasowym zeszycie uwag.

 

            3. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra.

 

            4. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się ocenę śródroczną.

 

           

 

Rozdział  6

Tryb  i  warunki  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  zajęć  edukacyjnych  i  oceny  zachowania

 

            § 70. 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa z uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.

 

            2. Warunki, które musi spełnić uczeń, by ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana to:

1) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac  pisemnych;

3) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji indywidualnych.

 

            3. Uczeń ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu nauczania zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do Dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o proponowanych ocenach rocznych.

 

            4. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 2, prośba ucznia zostaje odrzucona, a Dyrektor szkoły odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

 

            5. Uczeń spełniający wszystkie warunki wymienione w ust. 2 następnego dnia po uzyskaniu zgody przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu testu pisemnego sprawdzającego poziom wiadomości i umiejętności przewidywanych dla oczekiwanej przez niego oceny. W przypadku muzyki, plastyki, techniki, informatyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego uczeń wykonuje głównie zadania praktyczne.

 

            6. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu.

 

            7. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

            8. Ostateczna ocena roczna nie może by niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

 

            § 71. 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do Dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o proponowanych ocenach rocznych.

 

            2. Po otrzymaniu zgody na możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca klasy wraz z uczniem i jego rodzicami w obecności pedagoga porównuje zachowanie ucznia z kryteriami oczekiwanej przez niego oceny.

 

            3. Podjęta przez wychowawcę w trakcie rozpatrywania wniosku decyzja jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział  7

Egzamin  klasyfikacyjny

 

            § 72. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w półroczu, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

            2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

            3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

 

            4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

            5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

 

            6. Termin egzaminu ustala Dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

 

            7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

            8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

            9. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

 

            10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki, przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

            11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 

            12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.

 

            13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

 

            14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

            15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

            16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sięnieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

 

            17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

 

            18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

            19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 

 

 

Rozdział  8

Egzamin  poprawkowy

 

            § 73. 1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.

 

            2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

 

            3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

            4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

            5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

            6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 

            7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

           

            8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

            9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

            10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

10a. Osiągnięcie przez ucznia mniej niż 30 % punktów z egzaminu pisemnego i mniej niż dwa rozwiązane zadania z części ustnej daje uczniowi ocenę niedostateczną (ZAPIS DO UZGODNIENIA Z NAUCZYCIELAMI – DOTYCHCZAS OBOWIĄZYWAŁA W SZKOLE ZASADA, ŻE UCZEŃ UZYSKIWAŁ OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ ZDOBYWAJĄC ŁĄCZNIE 30% PUNKTÓW Z OBU CZĘŚCI EGZAMINU).

 

            11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości ucznia, może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

 

            12. Uczeń promowany warunkowo jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości i umiejętności w stopniu umożliwiającym realizację programu przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nauczyciel przedmiotu może wyznaczyć uczniowi sprawdzian w określonej przez siebie formie i czasie. Niezaliczenie go do końca I półrocza skutkuje śródroczną oceną niedostateczną z tego przedmiotu.

 

            13. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

            14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 

 

 

Rozdział  9

Odwołanie  od  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych

 

            § 74. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

            2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

            3. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e) przedstawiciel Rady Rodziców,

f) pedagog.

 

            4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 

            5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

            6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

            7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

            8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

            9. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

            10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, ustalonym w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

            11. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

            12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział  10

Egzamin  ósmoklasisty

 

            § 75. 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

 

            2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 

            3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) język polski;

2) matematykę;

3) język obcy nowożytny;

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

            4. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty; 2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust. 3 pkt 4.

 

            5. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, pisemną informację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, wskazanego w deklaracji.

 

            6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów; albo

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.

 

            7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

 

            8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

 

 

            § 76. 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

 

            2. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

 

            3. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

 

            4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

            5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 3 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły.

 

            6. Uczeń niepełnosprawny przystępuje do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, a uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym przystępuje do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

 

Rozdział  11

Promowanie

 

            § 77. 1. Uczeń oddziału klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.

 

            2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada Pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy    I-III. Decyzja Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

 

            3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I-II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

            4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

            5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

            6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

            7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 

            § 78. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

            2. Uczeń, który nie spełnił warunków zapisanych w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

 

            3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

            4. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się